shopify

visitor statistics
Privacyverklaring – Pueblo Pinos

Privacyverklaring

Albert en Margarethe Koning , gevestigd aan de Prunuslaan 6, 9902PT Appingedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Albert en Margarethe Koning verder te noemen Pueblo Pinos
Prunuslaan 6
9902 PT Appingedam
0596-629435 of 06 – 27 02 33 17
info@pueblopinos.nl

Pueblo Pinos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij  verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • IP-adres
 • Contactmomenten, waarvan elektronisch contact wordt opgeslagen
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pueblo Pinos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om de administratie te kunnen uitvoeren
 • Om reviews via andere kanalen te tonen
 • Voor het per email op de hoogte houden van het aanbod, nieuws en acties van Pueblo Pinos
 • Pueblo Pinos analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Pueblo Pinos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig mochten zijn voor belastingaangifte.

Pueblo Pinos  verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Jouw toestemming
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op Pueblo Pinos rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor Pueblo Pinos, zijn gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”: het commercieel belang om meer inzicht te krijgen in de gebruikers en klanten (en hun wensen).

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Pueblo Pinos  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Je kan een verzoek indienen om eerder je gegevens te laten verwijderen uit de systemen.

 

Europese Economische Ruimte

Pueblo Pinos  geeft geen gegevens van jouw door naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze worden opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij  verwerken

De  website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen  echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pueblopinos.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

 

Samenwerking met derde partijen

Pueblo Pinos  verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Soms is het nodig om samen te werken met andere organisaties om jou de diensten te leveren die je van ons verwacht. De gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht is een bewerkersovereenkomst gesloten of zijn er goede afspraken gemaakt die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pueblo Pinos  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons  een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pueblopinos.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij  je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren  zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pueblo Pinos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pueblopinos.nl

error: Content is protected!